Warunki korzystania z mykody.com
Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania, ponieważ zawierają one ważne informacje na temat Twoich praw, środków zaradczych i obowiązków. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, pamiętaj, że niniejsze Warunki świadczenia usług zawierają postanowienie dotyczące arbitrażu i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego. Ma to wpływ na sposób rozwiązywania sporów z mykody.com. Akceptując niniejsze warunki, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego postanowienia dotyczącego arbitrażu. Proszę czytać uważnie. Jeżeli nie chcesz poddać się arbitrażowi, możesz zrezygnować z postanowienia dotyczącego arbitrażu, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w poniższym postanowieniu dotyczącym arbitrażu.

Przegląd
mykody.com (lub „my”, „nas” lub „nasz”) hostuje i obsługuje ekosystem handlu elektronicznego („Platforma”) za pośrednictwem sieci innowacyjnych aplikacji zakupowych, stron internetowych i platform cyfrowych) i możemy dodawać Inne strony internetowe . Pomagamy między innymi (a) wpływowym i twórcom mediów społecznościowych („Influencerzy”) łączyć się i współpracować z markami, reklamodawcami i agencjami marketingowymi („Marki”) w celu tworzenia sponsorowanych kampanii marketingowych („Kampanie”) Treści („Treść”) ), (b) Marki tworzą treści do swoich kampanii marketingowych, łącząc się z wpływowymi osobami i współpracując z nimi w celu tworzenia i prowadzenia kampanii.
Czasami nazywamy osoby korzystające z naszej Platformy lub Usług lub uzyskujące do nich dostęp, mianem „użytkowników” i „twojego” lub „ty”, w zależności od kontekstu. Jeśli uzyskujesz dostęp do Platformy lub korzystasz z Usług w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz i gwarantujesz, że masz uprawnienia do zaciągania zobowiązań wobec takiego podmiotu prawnego, w którym to przypadku „Twój” lub „Ty” będzie odnosić się do takiego podmiotu prawnego . Ponadto w niniejszych Warunkach, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, słowa odnoszące się do jednej płci obejmują wszystkie rodzaje, a słowa odnoszące się do liczby pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie.

Akceptuję warunki
Korzystając lub uzyskując dostęp do Witryny oraz wszelkich usług oferowanych za pośrednictwem Witryny lub powiązanych aplikacji (łącznie „Usługi”), zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki korzystania” lub „Warunki”) oraz naszej Polityki prywatności Polityka. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i naszą Polityką prywatności. Nasza Polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://mykody.com/polityka-prywatnosci/ i jest włączona do niniejszego Regulaminu przez odniesienie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, w tym z naszą Polityką prywatności, nie jesteś upoważniony do uzyskiwania informacji z Witryny lub Usług ani dalszego korzystania z Witryny lub Usług w inny sposób. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest sprzeczne z wynegocjowaną umową pomiędzy mykody.com a stroną, decydujący będzie język negocjacji. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie korzystaj z Witryny ani powiązanych aplikacji i usług mobilnych. Warunki korzystania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny i Usług, w tym także tych, którzy po prostu przeglądają Witrynę lub rejestrują się w celu założenia konta lub przygotowują materiały dla Witryny w zamian za wynagrodzenie. Należy mieć świadomość, że różne sekcje lub rodzaje Witryn, Usług i Warunków użytkowania wpływają na użytkowników w różny sposób, dlatego należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki. Chociaż nasze usługi mogą obejmować dostęp do treści przesłanych przez innych użytkowników Witryny (w tym artykułów i przewodników konsumenckich), nie jesteśmy autorami tych zgłoszeń użytkowników. Nie mamy kontroli nad ważnością i dokładnością jakichkolwiek roszczeń w nich zawartych. Jeśli jednak korzystasz z jakichkolwiek materiałów przesłanych przez użytkownika, robisz to na własne ryzyko, a my wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji.

Poprawiać
mykody.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, Platformy, Usług lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli zmodyfikujemy niniejsze Warunki, opublikujemy modyfikacje w Witrynie. Modyfikacje niniejszych Warunków zaczną obowiązywać automatycznie po ich opublikowaniu. Kontynuując dostęp do Platformy lub Usług lub korzystanie z nich po opublikowaniu przez nas modyfikacji, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmodyfikowanych Warunków. Jeśli nie akceptujesz zmodyfikowanych Warunków, jedyną możliwością dla Ciebie jest zaprzestanie uzyskiwania dostępu do Platformy i Usług lub korzystania z nich.
Rejestracja konta i usługi

Wykwalifikowany
Korzystając z naszej Platformy lub uzyskując do niej dostęp, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania i zapewniasz nas za Twoją zgodę na korzystanie z Platformy przez dowolną osobę niepełnoletnią pozostającą na Twoim utrzymaniu. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie z Platformy i Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami jest dozwolone przez wszystkie obowiązujące przepisy prawa i regulacje w jurysdykcji, w której mieszkasz.

Ogólny
Niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie oznaczać zrzeczenia się przez nas przyszłego egzekwowania tego prawa lub postanowienia. Zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela mykody.com. O ile wyraźnie nie określono w niniejszych Warunkach, skorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jakiegokolwiek środka prawnego na mocy niniejszych Warunków nie będzie naruszać innych środków przysługujących jej na mocy niniejszych Warunków lub w inny sposób. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu arbiter lub sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie wyegzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.

Niektóre funkcje lub obszary Witryny i/lub Aplikacji (oraz dostęp lub korzystanie z niektórych aspektów Usług lub Treści) mogą mieć opublikowane inne warunki lub mogą wymagać zgody i akceptacji dodatkowych warunków. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a warunkami opublikowanymi dla określonego obszaru Witryny, Usług lub Treści, w przypadku korzystania lub uzyskiwania dostępu do tego obszaru Witryny, Aplikacji pierwszeństwo będą miały te ostatnie warunki. , usługi lub treści.
Rejestrując się lub klikając, aby zaakceptować niniejsze Warunki, uznaje się, że Użytkownik wykonał niniejsze Warunki w formie elektronicznej zgodnie z amerykańską ustawą o podpisach elektronicznych w handlu globalnym i krajowym („Ustawa o podpisach elektronicznych”), obowiązującą od daty rejestracji w serwisie konto (15 U.S.C. § 7001 i nast.). Tworząc konto, potwierdzasz, że możesz i chcesz drogą elektroniczną otrzymywać, pobierać i drukować niniejszy Regulamin, wszelkie zmiany oraz wszelkie umowy z innymi użytkownikami. Uwaga dla mieszkańców Kalifornii
Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, zgodnie z sekcją 1789.3 Kodeksu cywilnego Kalifornii, możesz skontaktować się pisemnie z Jednostką Obsługi Zażaleń Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich pod adresem 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, Kalifornia 95834 lub zadzwoń pod numer (800) 952-5210, aby rozpatrzyć skargę dotyczącą Platformy lub Usług lub otrzymać dalsze informacje dotyczące korzystania z Platformy lub Usług.

Całość porozumienia
Niniejsze Warunki stanowią pełne i wyłączne porozumienie i umowę pomiędzy mykody.com a Tobą dotyczącą Usługi oraz zastępują i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy, zarówno ustne, jak i pisemne.
Zastrzeżenie: Oryginalna, prawnie wiążąca wersja niniejszych Warunków została napisana w języku angielskim. W przypadku tłumaczenia na inne języki przez osobę niebędącą rodzimym użytkownikiem języka angielskiego lub oprogramowanie, mogą występować różnice między wersją angielską a wersją przetłumaczoną. Jeśli tak, wersja angielska zastąpi wersję przetłumaczoną.